Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest DEXTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8; 90-057 Łódź), KRS: 0000814181, NIP: 9472001081, REGON: 384873006.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z ADO pod adresem e-mail: kontaktgnb@dexto.pl, lub pod adresem do korespondencji wskazanym powyżej.

  • Cele i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy.

  • Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
  • Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Odbiorcy danych. Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi
    na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
  • Podanie danych jest: dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi kontakt z Administratorem.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pliki Cookies. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem plików cookies,  które wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach reklamowych. Pliki Cookies są zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi strony poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby związane z reklamą, optymalizacją serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Ponadto Użytkownik ma prawo samodzielnie podejmować decyzję o wyłączeniu lub włączeniu obsługi cookies poprzez konfigurację przeglądarki.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres siedziby:

DEXTO GROUP Sp. z o.o.

90-057 Łódź ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok.8

NIP: 9472001081;  KRS: 0000814181

T: 720 810 780;  @: kontakt@dexto.pl


Polityka prywatności